شعرخوانی در شهر کلن
(1998)ما همان جمع پراکنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


زندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org