ترجمه اشعارصفحه ترجمه اشعار فريدون مشيری به انگليسی
www.caam.rice.edu/~fran/poetry/FereydoonMoshiri.html


صفحه ترجمه اشعار فريدون مشيری به روسی
www.persia.ru/lit


ترجمه سه شعر به انگليسی
www.iranchamber.com/literature/fmoshiri/fereydoon_moshiri.php


ترجمه چند شعر به انگليسی
www.babakmoshiri.com/Lyrics.htmزندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org