نگاه ديگران


دكتر عبدالحسين زرين كوب:     از ديار آشتی

دكتر محمد امين رياحی:     زندگی و شعر فريدون مشيری

سيمين بهبهانی:     آیا اجازه دارم؟

دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی:     شاعرانی كه با آنها گريسته‌ام

نادر نادرپور :     رشحه‌اي از « ابر»

سيروس الهامی:     شاعر كلمات مهربان

کاميار عابدی:     مشيري و قلمروي زبان فارسي


زندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org