بازتاب نفس صبحدمان
(کليات اشعار)

چاپ اول ۱۳۷۹، چاپ دوم ۱۳۸۱ نشر چشمه

مجموعه ها

از دریچه ماه

چاپ اول ۱۳۸۴ نشر چشمه

فهرست اشعار

نوایی هماهنگ باران

چاپ اول ۱۳۸۴ نشر چشمه

فهرست اشعار

تا صبح تابناک اهورايی

چاپ اول ۱۳۷۹، چاپ سوم ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

آواز آن پرنده غمگين

چاپ اول ۱۳۷۸، چاپ سوم ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

لحظه‌ها و احساس

چاپ اول ۱۳۷۴، چاپ چهارم ۱۳۸۱ انتشارات سخن

فهرست اشعار

با پنج سخن‌سرا

چاپ اول ۱۳۷۲، چاپ دوم ۱۳۸۲ نشر آثار

فهرست اشعار

از ديار آشتی

چاپ اول ۱۳۷۱، چاپ هشتم ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

سه دفتر
( گناه دريا، ابر و کوچه، بهار را باور کن )

چاپ اول ۱۳۶۷، چاپ شانزدهم ۱۳۸۲ نشر چشمه

آه باران

چاپ اول ۱۳۶۷، چاپ هشتم ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

مرواريد مهر

چاپ اول ۱۳۶۵، چاپ يازدهم ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

از خاموشی

چاپ اول ۱۳۵۶ انتشارات زمان، چاپ پنجم ۱۳۸۱ انتشارات سخن

فهرست اشعار

بهار را باور کن

چاپ اول ۱۳۴۶ کتاب زمان، چاپ جديد ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

ابر و کوچه

چاپ اول ۱۳۴۱ انتشارات نيل، چاپ جديد ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

گناه دريا

چاپ اول ۱۳۳۵، چاپ جديد ۱۳۸۲ نشر چشمه

فهرست اشعار

تشنه طوفان

چاپ اول نوروز ۱۳۳۴ انتشارات صفی‌علی‌شاه، چاپ جديد ۱۳۸۱ انتشارات سخن

فهرست اشعار

برگزيده‌ها

نايافته

۱۳۳۵

پرواز با خورشيد

چاپ اول ۱۳۴۷، چاپ نوزدهم ۱۳۸۲ انتشارات صفی‌عليشاه

برگزيده اشعار

چاپ اول ۱۳۴۸ انتشارات بامداد، چاپ جدید ۱۳۸۱ انتشارات نگاه

گزينه اشعار

چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ دوازدهم ۱۳۷۸
ويرايش جديد با عنوان ريشه در خاک، چاپ اول ۱۳۸۰، چاپ چهارم ۱۳۸۴ انتشارات مرواريد

فهرست اشعار

دلاويزترين

چاپ اول ۱۳۷۶، چاپ سوم ۱۳۸۲ نشر چشمه

زيبای جاودانه

چاپ اول ۱۳۷۷، چاپ ششم ۱۳۸۲ انتشارات سخن

ایران و با پنج سخن‌سرا

چاپ اول ۱۳۸۶، انتشارات مهر و ابر

از خاموشی تا آوای بیداری

چاپ اول ۱۳۸۷، انتشارات مهر و ابر

تا آوای بیداری

چاپ اول ۱۳۸۸، انتشارات مهر و ابر

پرواز با خورشید
(قطع جیبی)

چاپ اول ۱۳۸۸، انتشارات مهر و ابر

زندگی نامه | مجموعه شعر | کتاب شناسی | گفته ها | شعر معاصر | موسیقی و شعر | ترجمه | تصاویر | سالشمار | صدای شاعر

Copyright ©2003-2005 Babak Moshiri        info@fereydoonmoshiri.org